Gelir Dağılımında Büyük Uçurum

Enflasyonist dönemlerde gelir dağılımındaki dengesizlikler daha da belirginleşir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı veriler bu durumu net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Pandemi sonrasında uygulanan ekonomi politikaları, zengin ve fakir kesimler arasındaki makası daha da açtı. Bu yazıda, Türkiye'deki en zengin yüzde 20'nin kazanç ve harcama eğilimlerine dair detaylara yer vereceğiz.

e-Devletten Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama Dönemi: Tek Tıkla Öğrenin! e-Devletten Ücretsiz Kredi Notu Sorgulama Dönemi: Tek Tıkla Öğrenin!

TÜİK'in Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik kesimin tüketim harcamalarından aldığı pay, pandemi öncesi yüzde 43.5 iken bu oran yüzde 48'e yükselmiştir. Bu durum, zenginlerin refah seviyesinin ne denli arttığını ve ekonomik olarak nasıl bir konum kazandığını göstermektedir. Öte yandan, orta gelir grubunun harcamaları ise dramatik bir şekilde azalmıştır. En fakir yüzde 20'lik kesimin tüketim harcamaları pandemi öncesinde toplam harcamaların yüzde 6.8'ini oluştururken, bu oran giderek düşmüş ve yüzde 5.6'ya gerilemiştir.

Zenginlerin Harcama Rekorları

Ekonomik olarak üst sınıflar, pandemi sonrası düşük faiz politikalarının da etkisiyle enflasyonun yükselmesinden karlı çıkmıştır. Zengin kesim, gelir ve servet artışını fırsat bilerek harcamalarını artırmıştır. Özellikle ulaştırma, sağlık, bilgi ve iletişim gibi alanlarda harcamalarını artıran zenginler, mobilya ve eğlence gibi sektörlerde de harcama paylarını sırasıyla yüzde 6.8 ve 5.6 puan artırmışlardır. Bu durum, zengin kesimin refah seviyesinin ne denli arttığını ve ekonomik olarak nasıl bir konum kazandığını göstermektedir.

Orta Gelir Grubunun Zorlukları

Ekonomik dengesizliklerin orta ve düşük gelir grupları üzerindeki etkileri oldukça belirgindir. Özellikle orta gelir grubu, son 12 yılda parasal sıkıntılar yaşamış ve temel harcama gruplarında büyük düşüşler gözlemlenmiştir. Örneğin, bu kesimin bilgi ve iletişim harcamaları 5 puanın üzerinde, mobilya ve sağlık harcamaları ise 3 puanın üzerinde azalmıştır. Eğitim harcamalarından aldığı pay da 2 puanın üzerinde düşmüştür. Bu durum, orta gelir grubunun ekonomik zorluklar karşısında ne denli zorlandığını ve yaşam standartlarında yaşanan düşüşü gözler önüne sermektedir.

TÜİK verileri, Türkiye'de pandemi sonrası uygulanan ekonomi politikalarının, özellikle zengin kesim lehine olacak şekilde gelir dağılımını nasıl etkilediğini açıkça ortaya koymaktadır. Gelir dağılımındaki bu dengesizlikler, toplumun farklı kesimleri arasında ekonomik uçurumların derinleşmesine yol açmaktadır. Bu durum, sosyal ve ekonomik politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Kaynak: Haber Merkezi