HABER AKIŞI

Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı

 Tarih: 10-01-2019 17:07:39
Ulu Önder Atatürk’ün temel politikası, milli duygularımızı ve kültürümüzü kaybetmeden, Türk tarihini dünyaya en iyi bir şekilde anlatmak ve gün geçtikçe Türkiye’yi, sosyal, kültürel, politik ve bilimsel anlamda en üst seviye çıkarmaktır. Bu gayesi için Türk milleti ile omuz omuza birçok sorumluluk üstlenmiştir.

1)Cumhuriyet Öncesi Tarih Anlayışı

Tanzimata kadar olan süreçte Osmanlı Devletinde tarih İslam ve Osmanlıcılık üzerine kuruludur. Tanzimata kadar olan bu tarih anlayışında Türk tarihine hemen hemen hiç önem verilmemiştir.19.yy da Batıdaki milliyetçiliğin gelişim göstermesi, Osmanlının Tanzimat dönemine tekabül etmektedir. Batıdaki bu değişim ve gelişmelerden Osmanlı Devleti de etkilenmiştir ve öyle ki geleneksel tarih anlayışından pragmatik tarih anlayışına geçiş başlamıştır. Tanzimat dönemi ve sonrasındaki tarih anlayışı neden ve sonuç olayları baz alınarak irdelenmeye ve konular üzerinde eleştiriler yapmaya başlanmıştır. Batı da başlatılan akımın Osmanlı üzerindeki etkileri oldukça kendisini göstermiştir. Örneğin; medreselerin yanlarına kurulan okullarda ve derneklerde İslam tarihinin yanında Türk tarihide işlenmeye başlamıştır. Hatta müfredat değişikliğine gidilmiştir.

Ancak Türk tarihini öğretmek için kurulan okullar ve dernekler ‘Osmanlı Hanedanlığını’ göklere çıkarmaktan pek fazla öteye gidememiştir. Tanzimat döneminde her ne kadar batının akımlarına ayak uydurulmaya çalışılmışsa da Türk tarihi üzerinde hemen hemen hiç durulmamıştır. Bunun en büyük sebebi de Osmanlının aşiretten imparatorluğa yükselişidir. Tanzimat öncesi ve sonra Osmanlının bu yükselişi tarih müfredatlarının en temelini oluşturmuştur. Okul kitaplarının giriş kısmı dahil her bölümünde Osmanlı döneminin her olayı hikayeleştirilmiş ve diğer devlet tarihleri ve olayları yok sayılmıştır.

2.Meşrutiyet dönemine gelindiğinde ise tarih anlayışı tamamen değişmiş ve modern bir hal almaya başlamıştır. İkinci meşrutiyet bilindiği üzere ıslahatların gelişmiş olduğu bir dönemdir. Bu dönemde Türkçülük fikri yaygınlaşmış ve eğitim alanında Türkçülüğe büyük önem verilmiştir.Artık tarih sadece siyasi tarih olmaktan çıkmış,kültürel ve sosyal tarih anlayışları da vurgulanmaya başlanmıştır.1908 senesinde sonra basılan kitaplarda artık Osmanlıdan önce ki Orta Asya’daki Türklerinin tarihide işlenmeye başlamıştır.Sorgulayan,irdeleyen,sebep-sonuç ilişkisi kuran ve milli duyguları ön plana alan bir tarih anlayışı yavaş yavaş yerini almaya başlamıştır.Tarih artık herkes tarafından önemsenmeye başlamıştır.1900lerinde başında Darülfunun da verilen az sayıda tarih dersleri artırılmış,müfredatlar yeni baştan düzenlenmiştir.

Bu dönemde tarihi geliştirmek ve özellikle Türk tarihi üzerine araştırmalar yapmak üzere birçok dernek kurulmuştur. Bu derneklerden bazıları; Tarihi Osmanlı Encümeni, türk Derneği, Asr-ı İslamiye, Milliye Tetkik Encümeni, Milli Tetebbular Mecmuası ve Türk Ocakları.

2)Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışı

    a)Atatürk Dönemi ( 1923-38 )

        Ulu Önder Atatürk’ün temel politikası, milli duygularımızı ve kültürümüzü kaybetmeden, Türk tarihini dünyaya en iyi bir şekilde anlatmak ve gün geçtikçe Türkiye’yi, sosyal, kültürel, politik ve bilimsel anlamda en üst seviye çıkarmaktır. Bu gayesi için Türk milleti ile omuz omuza birçok sorumluluk üstlenmiştir.

Dünya 1929 yılında ekonomik kriz ile boğuşurken Türkiye’de cumhuriyet rejimi etkilerini yeni yeni göstermeye başlamıştır. Bu ekonomik buhran içerisinde halklar milliyetçiliği ırkçılık boyutuna kadar getirmişlerdi. Türkler diğer dünya ülkelerinin gözünde barbar ve medeniyetten yoksun bir millet olarak lanse ediliyordu. Atatürk bu bakış açılarının derinlerine indi ve Türklerin derin tarihi hakkında kitaplar yazılmasını ve araştırmalar yapılmasını istedi.Dönemin çok değerli yazarları , Orta Asya Türklerine kadar derin çalışmalar hazırlamıştır.Bu araştırmaları  hızlandırmak ve daha büyük kitlelere yaymak için dernekler kuruldu,okul müfredatları değiştirildi,halkın milli duyguları kabartıldı ve her vatandaşın belli bir bilince sahip olması gerektiği vurgulandı.Türklerin en eski tarihleri gün yüzüne çıkartıldı , dünya kültür ve medeniyetine katkıları tüm dünyaya duyurulmaya çalışıldı.

2.Meşrutiyet döneminde kuruluna Türk Ocakları 1930 yılında Ankara’da Atatürk ‘ün emri ile toplandı. Türk Ocaklarının 6.toplanmasında Atatürk, Türk tarihinin incelenmesi ve araştırılması için kararlar aldı.1931 yılında Türk Ocaklarının 7. Toplanmasında Atatürk derneğin kapatılmasını istemiştir. Kapatılan bu derneğin yerine ‘Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ oluşturulmuştur. Bu derneğin oluşturulmasındaki temel amaçlarda yine ; Türk tarihini aydınlatmak için basılmış eski kitapları ve malzemeleri  bulmak , gerekli yerlere gönderilecek heyetlerin belirlemek ve ilmi müzakerelerde bulunmaktır.

1935 yılında bu cemiyetin ismi ‘Türk Tarih Kurumu’ olarak değiştirilmiştir. Cemiyet içinde de, dağınıklıkları gidermek ve araştırmaları bilimsel temellere dayandırmak için değişiklikler yapılmıştır.

Atatürk , 1924 yılında çıkartılan Tevhid-i Tedrisat kanunlarında bahsettiği gibi ,halkın tarih bilince sahip olmasını çok mühim bir mesele olarak addetmiştir.Türk Dil Kurumu,Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Tarih ve  Coğrafya Fakültelerinin kurulması,bu meselenin ne kadar mühim olduğunu göstermektedir.Liselerde,ortaokullarda ve ilk okullara da okutulmak üzere birçok değerli yazarın kitap yazmasını tembihlemiştir.Fuat Köprülü,Süleyman Edip,Ali Tevhik ve İhsan Saru gibi önemli yazarlar ilkokul ve ortaokul çocuklarına Türk tarihini,Cumhuriyeti,eski Osmanlı tarihini ve diğer milletlerin tarihini anlamak için kitaplar yazmışlardır.Özellikle 1927 yılından sonra yazılan ve Türk tarihi tezi olarak belirlenen, Ahmed Hamid ve Mustafa Muhsin’in ―Türkiye Tarihi kitabı eğitim açısından büyük öneme sahiptir.Türk tarih tezinin yazılmasından sonra Atatürk’ün emri ile Türk Tarihinin Ana hatları hakkında kitaplar yazılmıştır.

Atatürk döneminde okullarda okutulmak için hazırlanan kitaplar sırasıyla; Tarih-i Umumi, Türkiye Tarihi, Türk Tarihinin Ana Hatları, Türk Ana Hatları Medhal Kısmı,1931’de basılan dört ciltlik tarih ders kitabı.

      b)İnönü Dönemi (1938-50) 

        Atatürk’ün ölümünden bir gün sonra meclliste yapılan oylama ile İnönü cumhurbaşkanı olmuştur. İnönü döneminin temel politikası hümanizm üzerinedir.2.Mahmut tarafından da benimsenen ama isteği gibi uygulamayı hümanizm İnönü döneminin en önemli külterel politikasıdır. Hasan Ali Yücelin de İnönüye katkısıyla , eğitimde Yunanca ve Latince dilleri kullanılmaya başlanmış,halkevleri açılmış ve Köy Enstitüleri kurulmuştur.Eğitimde batılılaşma hareketleri hızla devam etmiştir.Bu sayede hümanizm düşüncesi yaygınlık sağlamıştır.

Atatürk döneminde kaleme alınan Türk Tarih tezi bu dönemde derinlemesine incelenmiştir. İnönü, katıldığı her konferansta Türk tarihi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve batının yolunda gidileceğine dair söylemlerde bulunmuştur.1945 yılında çok partili sisteme geçilmesinden beri İnönünün uyguladığı rejim tartışılmaya başlanmıştır. Fuat Körülü ve Nihal Atsız gibi dönemin önemli yazarları İnönü’nün ‘Türk ırkının Yunanlardan geldiği’ söylemlerini kitaplarında eleştirmişlerdir.

         c)Demokratik Parti Dönemi (1950-60)

          1946 yılında kurulan Demokratik Parti, yürüttüğü muhalefet ile 1950 seçimlerini kazanmış ve Cumhuriyet Halk Fıkrasının 27 yıllık egemenliğine son vermiştir. Demokratik parti, tek parti rejimini yıkmıştır ve halk bu partiden demokratik bir şekilde yönetimi beklemiştir. Ama ne yazık ki umulduğu gibi olmamıştır. Demokratik partinin politikasının en temel hedefi kültürümüzü canlandırmak ve korumaktı. Bu parti döneminde, İnönü zamanında büyük emeklerle ve umutlarla kurulan halk evleri ve Köy Enstitüleri kapatılmıştır. Din dersi zorunlu hale gelmiştir. İmam hatip okulları tekrar açılmıştır. İnönü döneminin ‘hümanist’ anlayışı, DP döneminde yerini Osmanlıcılığa ve İslamcılığa bırakmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen süreç sürekli eleştirilmiş ve alçaltıcı ithamlarda bulunulmuştur. Demokratik parti döneminde Türkiye dışa bağımlı bir politika yürütmüştür. Okul müfredatındaki kitaplar, sorgulamadan ve eleştirel bakış açısından yoksun hale getirilmiştir. İktidarın tutumunu destekler nitelikte kitaplar yazılarak, eğitimde itibarsızlaşan bir ülke yolunda girilmiştir.

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
resim yok VIESSMANN KOMBİ SERVİSİ HAKKINDA! Kombili doğalgaz sisteminde bir dünya markası mı arıyorsunuz? Viesmann bu konuda..
resim yok ECA KOMBİ SERVİSİ HAKKINDA! Ülke genelinde yürütülen doğalgaz alt yapı tamamlama çalışmaları, bize bu konud..
resim yok ARISTON KOMBİ SERVİSİ HAKKINDA! Doğalgaz, kullanımı ile çok önemli faydalar sağlayan bir kaynak olmasının yanı ..
resim yok İSTANBUL ARABA KİRALAMA ! Araç kiralama işine girmeden önce bu konuya hatırı sayılır bir yatırım yapmanın..
  Kocaeli HABERLERİ
resim yok HAFTA SONU TATİLİ HAKKINDA! Beş gün aynı saatte kalkıp deli gibi koşturmacanın içine katılarak iş hayatının ..
resim yok RESTORASYON VE TARİHİ ESERLER Türkiye konumu itibariyle en başta kendi geçmişimiz olmak üzere çok sayıda uygar..
 KOCAELİ USULÜ HÖŞMERİM - ( 1 ) KOCAELİ USULÜ HÖŞMERİM - ( 1 ) Balıkesir ile özdeşleşen, Çanakkale’de de çokça sevilen ama Kocaeli’de bir başka..
Kocaeli Mantar Böreği Tarifi - ( 1 ) Kocaeli Mantar Böreği Tarifi - ( 1 ) Özellikle Kocaeli bölgesinden birçok mantar türü yetişmektedir.Birçok mantar tür..
  Siyaset HABERLERİ
resim yok YALNIZ SANA ÖZGÜRLÜK OLMAZ ! İnsanların uzun yıllardan beri dilinden düşürmediği özgürlük ve kişisel haklar ..
resim yok TERÖR ÇARE DEĞİL PEKİ ÇARE NE? İnsanlarla diyalog iletişim ya da kişisel bireylik hakları ile elde edemedikler..
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Açıklamalarından Sonra Doların Yükselmesi Balon Gibi Söndü! Cumhurbaşkanı Erdoğanın Açıklamalarından Sonra Doların Yükselmesi Balon Gibi Söndü! Doların bugünkü alış kuru 5,3094 TL, satış kuru 5,3185 TL'dir. Dolar kuru en son..
resim yok BATI HAYRANLIĞI NEDİR? Özellikle son yüzyılla beraber toplumumuzun çok büyük bir kesiminde şiddetli der..
  Spor HABERLERİ
resim yok ADALE KRAMPLARI HAKKINDA! Bilinçsizce yapılacak spor yarardan çok zarar getireceği gibi bazı durumlarda in..
Canlı Bahis Oyununda Nasıl Kazanılır? Canlı Bahis Oyununda Nasıl Kazanılır? Kısa vadede kazanç elde edebileceğiniz bir bahis türü olan canlı bahisde dikkat ..
Twitter düzenle butonunda ŞOK detaylar ! Twitter düzenle butonunda ŞOK detaylar ! Sosyal medya devi twitter gönderilen twitler üzerinde düzenle butonu yapacaktı ..
resim yok KANO SPORU HAKKINDA! Su sporları son derece zevkli ve eğlenceli bir etkinlik olurken, bu tür sporlar ..
  Etkinlikler HABERLERİ
resim yok TATİL İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLASIN ! İçinde bulunduğumuz ay çocuğumuz için tatili düşünmek adına fazla uygun görünme..
resim yok KOZAKLI TATİL KAÇAMAĞI HEYECAN DOLU! Gelin bu yıl tatil için yazı beklemeyin her türlü imkânı ile size güzel bir tat..
Yazlık Ilıcası - ( 1 ) Yazlık Ilıcası - ( 1 ) Yazlık Ilıcası yüzyıllarca buradaki köy insanının yaşamının önemli bir parçası ..
İzmit’in Cazibe Merkezi, Kültür Tepesi - ( 1 ) İzmit’in Cazibe Merkezi, Kültür Tepesi - ( 1 ) İzmit Belediyesi uzun yıllardan beri atıl vaziyette olan Saat Kulesi ve çevresin..
  Sosyal HABERLERİ
resim yok KÜLTÜR MİRASLARIMIZ VE DÖNER KÜMBET HAKKINDA! Yaşadığımız bu güzel topraklar geçmişimizin bize bıraktığı tarihi miraslar ile ..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ - ( 1 ) BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ - ( 1 ) Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşanan en kötü ve en can sıkıcı olayla..
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
  Eğitim HABERLERİ
resim yok KARDEŞ KISKANÇLIĞI HAKKINDA! Çocuklarda kıskançlık istek dışında oluşan ve farkında olmadan gelişen bir dur..
resim yok SINAV HEYECANI VE DİKKAT DAĞINIKLIĞI HAKKINDA! Ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri hiç kuşku yok ki çocukların girdiği sın..
resim yok YENİ OKUL FORMALARI HAKKINDA! Uzun yıllar boyunca okul kıyafetlerinde resmiyet göze çarparken, son derece iç k..
resim yok Elveda Haziran Roman Özeti Hakkında! Sarah Jio eserlerinden Elveda Haziran Arkadya Yayınları’ndan Duygu Parsadan çevi..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
resim yok ALÜMİNYUM KAPLARINIZIN KULLANIMI VE TEMİZLİĞİ HAKKINDA! Çoğumuzun mutfağında kullandığı alüminyum kaplar zaman içinde kararırken, bu çoğ..
resim yok KİREÇLİ ÇAYDANLIKLARA SON ! Ev hanımlarının büyük baş belası olan ve çoğu yerde birikip bir sorun teşkil ede..
resim yok FİNCANLARINIZ TERTEMİZ OLSUN! Kahve keyfi pek çoğumuzun üzerinde durduğu ve önemli bir etkinlik olarak da gör..
resim yok BAYATLAMAYAN KEK TARİFİ - YAPILIŞI! Son günlerde hemen her alanda kullandığımız veya kullanımından yarın sağladığımı..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
26.04.2019 21:30 İstanbul Başakşehir - Göztepe
27.04.2019 20:00 Fenerbahçe - Trabzonspor
27.04.2019 17:00 Ç.Rizespor - Demir Grup Sivasspor
27.04.2019 17:00 Antalyaspor - Erzurum BB
28.04.2019 20:00 Beşiktaş - Ankaragücü
28.04.2019 17:00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
28.04.2019 17:00 Bursaspor - Teleset M. Akhisarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 22:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 22:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 20:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 20:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 22:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 20:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 22:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 17:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 17:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 17:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 17:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 17:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 16:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 20:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 17:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 17:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 16:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 17:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 16:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 17:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 17:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 16:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 17:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 17:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 16:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
resmi ilanlar
Yukarı